På mødet blev der præsenteret en mængde information, på nedenstående referat kan du se materialet.

ØSTERILD Borgermøde

 

Natursporet - Idéer fra workshop:

 

Tekster fra post-its:

 

Udsigtstårn med stor højde

Skilte i Østerild by, vej til Testcenter

Samarbejde med købmanden

Samarbejde med Kroen

Event på ny Mølle

Jens Smeds Vej forbedres

Tårn med udsigt

Skiltning af stier i skoven, tårne mv. bedres generelt

Information om Østerild bør være på testcentret

Testcenterstien, QR- kodesystem tilknyttet de infoskilte som er sat omkring stien

Overgang ved Jens Smeds Vej til testcentersti/-vej

Flere cykelvenlige stier i skoven

Ny belægning (cykelvenlig) på Jens Smeds vej.

Ny belægning (ikke grus) på Jens Smeds vej, som forbinder til Testcentret. Cykelvenligt, handicapvenligt, elcykelvenligt, gåvenligt. Jens Smeds vej bruges til kortere ture af gangbesværede, derfor vigtigt m. belægning.

Generelt mangler byen borde og bænke + udlejning af cykler i Vesløs og Frøstrup – det kunne også ske i Østerild hos købmanden?

Info ved Testcenteret som viser til byen.

 

Sammenfatning:

Der savnes sammenhæng mellem testcentret og Østerild by, hvorfor informationsniveauet foreslås hæves med mere skiltning fra Østerild til testcenter men også vigtigt fra Testcenter til Østerild.

Der peges på samarbejde med Købmanden og Kroen i Østerild om mere information om Testcentret, men også på selve besøgscentret peges på mere information om hvad Østerild har at byde på og hvad man kan se og opleve i Østerild by.

Der peges også på events, som sætter fokus på både Østerild og Testcenteret og som måske kunne være fælles events mellem Testcenteret og Østerild.

Lige nu, synes det ikke som om man udnytter hinandens potentialer godt nok.

Stiforbindelsen ad Jens Smeds vej er ikke gå- og cykelvenlig med den nuværende grusbelægning og ønskes forbedret. Derudover er testcenterstien for anonym og bør fremhæves meget mere i byen. Der peges også på at etablere flere mere centrale stiforbindelser i byen som forbindes til testcenterstien.

Der peges på at placering af et højt tårn med udsigt i Østerild, ved testcentret eller på vejen mellem testcentret og byen, som kunne være en attraktion i sig selv og fungere som bindeled mellem byen og Testcenteret.

 

 

 

ØSTERILD Borgermøde

 

Natursporet - Idéer fra workshop:

 

Tekster fra post-its:

 

Hovsør havn

Hovsør havn – renovering af ”kajplads”, bålsted, bedre p-plads

Hov Dås

Flintmine ved Hov Dås

Flintmine

Hov Dås, Tingsted høje

Cykel- og gangstier

Cykelsti på den grønne dæmning

Cykelsti fra Havør Huse til tårn

Cykelsti til tårnet

Sti til fjord ved Havør Huse ved Havør Husevej, nord for Damsgaard

Cykelsti til Thisted langs hovedvejen

Mountainbike stier (I skoven)

Bedre grus på stier/cykelsti – skoven

Sti til kysten ved Hjardemål

2 - 1 vej ”fodbegrænset”, cykelsti ved Falsbjergvej mellem Hunstrup og Østerild

Overgang ved Jens Smeds Vej til testcentersti/-vej

Flere cykelvenlige stier i skoven

Shelter/bålplads

Stor shelter + bålplads ved spejderhuset og motorcykelklub og også skolen som bruger

Græsslåning ved spejderhus på Jens Smeds vej. I dag betalt af spejderne og nu uden tilskud, men er vej til testcentersti for turister og skal derfor se godt ud

Oplevelser/Aktiviteter

Steder, hvor man kan se, opleve og høre kronhjorte

Kabelbane over sø ved testcenter

Trafik

Trafikseparering ved færdsel over hovedvej 11 til fjord og Østerild tårn.

Tårne

Fugletårn ved Havør Huse

Tårn ved kirken til at kigge ud over vandet

Højere udsigtstårn ved Tovsig Sø

Skilte/Formidling

Skiltning af stier i skoven, tårne mv. bedres generelt

Information om Østerild bør være på testcentret

Testcenterstien, QR- kodesystem tilknyttet de infoskilte som er sat omkring stien

 

 

 

Sammenfatning:

Der peges på at trække områdets skjulte seværdigheder frem i lyset såsom flintminen ved Hov, Hov Dås, Havør Huse, fjorden og Hovsør havn med tilhørende og generelt bedre informationsskiltning.

Der efterlyses generelt bedre tilgængelighed ud i naturområdet fra Østerild i form af cykelstier, gangstier etc. og forbedring af trafiksikkerheden især ved krydsninger af hovedvejen og Hjardemålvej. Især de bynære naturområder ved Fjorden og ved starten af testcenterstien er et ønske at få i spil.

Den grønne dæmning nævnes som oplagt sted for cykelsti.

Der efterlyses aktivitetsskabende indsatser i nærområdet, såsom shelters og bålplads i kombination med spejder og klubliv. Også udsigtstårne nævnes som mulige naturaktiviteter/spots.

ØSTERILD Borgermøde

 

HISTORIE/KULTURARVS-SPORET - Idéer fra workshop:

 

Tekster fra post-its/noter:

 

Lokalhistorisk Forening:

Lokalhistorisk Forening bl.a. sponsoreret af Hunstrup-Østerild Fonden

Lokalhistorisk forening havde i 2000 en event med egnsretter og rekvisitter fra egnen med godt besøg

Lokalhistorisk forening mangler et sted at være og lave udstillinger.

Lokalhistorisk forening Hunstrup-Østerild v/ Astrid Kjær 20714450

Oprette Lokalhistorisk forening til bevarelse af vandtårnet.

Udstillinger:

Små lokale udstillinger lokalhistorisk åbningstid onsdag eftermiddag en gang i måneden?

Fysiske tiltag:

Legeplads med tog og vandtårn

”Hedes jord” (ubebygget areal overfor købmanden omdannes til rekreativt område – bænke, blomster/blomstrende buske, legeplads, legeredskaber f.eks. vandtårn og tog.

Torvet, midt i byen bør opgraderes, der kan etableres flere p-pladser bag kroen og på den måde skabe rum på Torvet til andre ting, f.eks. informationsmuligheder.

En form for fælleshus, måske på Torvet, hvor Østerilds historie vises og opbevares inkl. billeder og historier om jernbanen og vandtårnet.

Inddrage å, gadekær i formidlingen.

Stier:

Kløverstier kunne også være en måde at komme ud i byens omkringliggende natur.

Strandsti – boardwalk

Tunnel ender ved Hovsørvej i en privat grund hvor man ikke kan komme længere p.t.

Skilte/Formidling:

Plancher med henvisninger til lokalområdet forsk. ting evt. i den forhåbentlige rekreative park på Kr. Hedes grund.

”Hvis hus bor du i?” – projekt med historiefortællinger om byens kendte huse og deres tidligere beboere – plakette på gadefacaden

Foreningsliv:

Foreningsliv – fodbold, rideskole, spejder

Vandtårnet:

Historisk pejlemærke – vandtårnet. Vedligeholde/istandsætte/bevare.

Mini-vandtårne ved indkørslerne til byen trænger til renovering (er Trædrejeren (bosat på hovedgaden i Østerild) stadigvæk aktiv, kunne han måske være behjælpelig).

Lys i de små vandtårne.

Lys i/på det rigtige vandtårn øverst oppe.

 

 

Sammenfatning

Der er fokus på Østerilds kulturhistorie i form af Thisted-Fjerritslev banen og dertil knyttede levn (stationen, vandtårnet, banespor/linje) og hvordan disse kan indgå i byens fremtidige fortælling med formidling/skilte, udstillinger, vandringer/ruter, stier, temalegeplads mv.

Der peges på 2 fysiske lokaliteter: byens torv som man er enige om, trænger til en opgradering, og måske kunne bruges til kulturarvsformidling og det ubebyggede areal overfor købmanden, som kunne anvendes rekreativt med historiske elementer og formidling.

Der peges på at understøtte Lokalhistorisk forening med en fysisk lokalitet/placering og forsøge at tiltrække yngre kræfter til udstillinger/formidling og måske etablere en forening til Vandtårnets bevarelse.

Der er stort fokus på formidling og skiltning og mere generel information og henvisningsskilte i byen herunder også info omkring byens kulturhistoriske spor.

ØSTERILD Borgermøde Bysporet - Idéer fra workshop: Tekster fra post-its: Forskønnelse Forskønnelse af Østerild Byvej. Trafik, Stier og forbindelser Politihundetræningsområde koblet sammen med sti. Ny belægning (cykelvenlig) på Jens Smeds vej. Ny belægning (ikke grus) på Jens Smeds vej, som forbinder til Testcentret. Cykelvenligt, handicapvenligt, elcykelvenligt, gå-venligt. Jens Smeds vej bruges til kortere ture af gangbesværede, derfor vigtigt m. belægning. 970 bussen skal ind til Østerild Stiforbindelser ud til spejdersøen. Tunnel ender ved Hovsørvej i en privat grund hvor man ikke kan komme længere p.t. Strandsti – board-walk Kløverstier kunne også være en måde at komme ud i byens omkringliggende natur. Opretning af fortove i byen, ex. skæve/skadede fliser. Forbind Øst og Vest. Cykelsti til Østerild tårn. Rekreative områder og ophold Badesø v. grusgraven m. udspringstårn, badebro, stier. Minigolfbane evt. v. søen ved Kirken. (Inspireret af anlægget ved Sundby Mors). Minigolf ved åen. Forskønnelse omkring ”søen” ved Kirken med eks. Bro, beplantning, spisepladser m. bord-bænkesæt m.m. Overfladesøen v. Kirken. Forskønnelse af jordstykket v. siden af søen + noget aktivitetevt. minigolf. Siddemijø på Shellgrunden. Skovlegepladsen v. testcenterstien. Stort ønske om vandtilførsel herud grundet anvendelse og brandfare. Evt. i forbindelse med udskiftning af belægning på Jens Smeds vej. Generelt mangler byen borde og bænke + udlejning af cykler i Vesløs og Frøstrup – det kunne også ske i Østerild hos købmanden? Shell, Torvet & Købmanden, 3x bænkemiljø med noget beplantning. Shellgrunden. Shelter v. Fjorden. Rekreative områder på restarealer v. åen (parken v. søen), Autocampere (på restareal tættest på Købmanden) m. sti til Købmanden. Hvis kommunen har overskudsjord så kan vores kælkebakke renoveres evt. laves i flere niveauer – højder og kan evt. bruges af Krolf-folket Felt forhindringsbane i forbindelse med multicenter, evt. mini atletik 100 m. løb Byggegrunde Nye byggegrunde på areal 14.R.14, udlagt til rekreativt område i Kommuneplan. Boliggrunde på attraktive steder tæt på skoven. Byggemodning på kommunal grund mod øst. Område 14.B.9. i Kommuneplan, udlagt til boligområde. Klausuler på byggegrunde skal væk, så det skaber mulighed for udstykning af nye byggegrunde. Udstykning af byggegrunde bag ved Købmanden med stiforbindelse til spejderhuset og spejdersøen. Der er brug for rækkehuse til ældre men også store parceller. Boliger på Torvet. Store byggegrunde (på nordvestsiden af åen) Ridefaciliteter Ridesti langs åen v. Rideskolen, så ryttere ikke skal ind gennem byen. Også fin ridetræningssti som vil tiltale ryttere=Bosætning. Kunststofbane ved Multicentret. (Idrætslivet fungerer men mangler kunststofbane) Rideklub. Opgradering af faciliteter og til Islænder center med stævnebane. (Der er mange islænderryttere i byen og rideklubben tiltrækker folk). Torvet Torvet skal forskønnes Torvet. Der skal være noget pænt at kigge på. Men ikke opholdsrum. Udvid kroens område (overfor Torvet), vejen slår et sving. Autocampere P-plads til autocampere bag ved Købmanden evt. med strøm fra Testcentret (folk kan parkere med betaling). Skaterbane og kunststofbane Skaterbane ved Multicenteret Skaterbane. I forb. Med Multicenteret, som kunne være samlingspun kt for de unge mennesker. På sigt at skabe en ”unge-forening” som kunne drive forskellige unge aktiviteter. Skaterbane. Kunststofbane i bytte med gl. træningsbane. (v. boldbanerne v. Multicenteret) Kunst Kunsthus. Ved siden af kroen, hvor kunstnere kan bo gratis i f. eks. En uge og bruge atelieret til forskellige ting=skaber liv, evt. handel=cafeliv. Formidling/Skilte Info ved Testcenteret som viser til byen. Skiltning til hundeskoven mangler Forsamlingshus Forsamlingshus. Evt. opgradering af Spejderhuset eller Pavillion ved Rideklub. Sammenfatning Der peges på forskønnelse gennem byen og ved torvet og mindre opholdsområder i den forbindelse. Der peges på nye stier på tværs i byen med forbindelse til Testcenterstien. Stort ønske at få skiftet belægningen på Jens Smeds vej. Der peges på området ved søen og grunden ved siden af til rekreative formål: Ophold, legeplads, minigolf. Ridestier og flere faciliteter for rideinteresserede nævnes som et ønske. Skaterbanen som byen har skaffet en del midler til ønskes understøttet og måske færdiggjort med O.F. midler, som samlingssted for de unge i byen. Banen ønskes placeret ved Multicentret så faciliteter og toiletter her kan benyttes. Med Østerilds velfungerende idrætsliv blev der også udtrykt ønske om en multibane på en af boldbanerne v. Multicenteret. Ønske om attraktive byggegrunde fylder meget og områdefornyelsen skal have fokus på indirekte at understøtte dette selvom boligudlæg og byggemodning ligger i et helt andet regi end områdefornyelsen

OMRÅDEFORNYELSE I ØSTERILD, BORGERMØDE, den 7. september 2021.

 

RIS og ROS – evaluering på post-its:

 

 • Godt at der var plads til gode ideer
 • Det vil være en god idé at bruge et lydanlæg så alle kan høre oplæggene
 • Lydanlæg tak
 • Godt møde – dog mange i vores gruppe. Svært at høre at alle når at komme med idéer
 • Fint arrangement med velvalgte foredragsholdere. Mangler en mikrofon. Mange fine forslag på bordet
 • Interessant aften. Håber at det bliver ført ud i livet, så vi kan få et mere attraktivt lokalområde
 • I virker positive og velforberedte. Det er et spændende projekt. Der mangler mikrofon.
 • God information om lokalsamfundet
 • Spændende arrangement. Bygruppen var for stor – det var svært at komme til orde. Skulle være delt i 2 mindre
 • Fint møde med idéer, lidt manglende styring af gruppe 1. Men generelt godt at samle folk
 • Dårlig lyd. Kunne ikke høre indlæggene
 • Det har været et godt oplæg og der har været stor interesse med mange ønsker og idéer. En god aften
 • God og konstruktiv diskussion. Brug mikrofon og højtaler
 • Inspirerende, konstruktivt, spændende
 • Godt disponeret
 • Inspirerende, nytænkning, engagement
 • Fint møde, dejlig opdelt i grupper, så det var nemmere at overskue
 • Behageligt møde. Ude i grupperne mangler en ordstyrer. Rigtig mange forslag i bygruppen – gruppen for stor ellers ok.
 • Måske en ordstyrer i hver gruppe. Mange kom ikke til orde. Ellers positiv oplevelse.
 • Fint møde
 • Mange forslag og god diskussion
 • Ros til Østerild
 • Forløbet er ok
 • Spændende aften med god orientering
 • Det, der arbejdes på skal vises på vores infoskærme
 • For lang intro og for kort tid ved bordene
 • Godt for by og opland. God debat
 • For lidt tid til drøftelse – måske en idé at man sender forslag på forhånd så man kan tage udgangspunkt i det i snakken ved bordene. Ellers fint arrangement
 • Brug af APP til idéer, forslag, brainstorming
 • God information fra kommunen. Godt arrangement
 • Blevet meget inspireret. Meget spændende. Gode idéer, gode spor
 • Svært at høre, brug lydanlæg. Den gruppe, jeg var i, fik alle ordet og der blev lyttet. Godt møde